Yttrande från Stockholms katolska stift om embryodonation och surrogatmoderskap

02 juni 2016
Utredningen om utvidgade möjligheter för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar presenterade i februari sitt slutbetänkande, där man bl.a. föreslår att det skall bli möjligt att få assisterad befruktning där båda könsceller kommer från donatorer. Samtidigt tar utredningen tydligt avstånd från att införa surrogatmoderskap. Stockholms katolska stift har denna vecka skickat in sitt remissvar på utredningen.

Stockholms katolska stift har, genom Respekt, skickat in ett yttrande om utredningens slutbetänkande Olika vägar till föräldraskap. I yttrandet påpekas att Katolska kyrkan helt delar utredningens slutsats om att surrogatmoderskap inte bör tillåtas, samt att man inte heller bör underlätta juridiskt för de familjer, vilkas barn kommer till genom surrogatmoderskap utomlands.

Yttrandet tar sedan upp kravet på genetisk koppling mellan föräldrar och barn, vilket betyder att man i dag endast får använda donerade spermier eller ägg vid assisterad befruktning, inte både och. Detta krav föreslår utredningen skall tas bort. I remissvaret pekar stiftet på Kyrkans övertygelse om människans värdighet ända från första början, och på att hon därför aldrig kan ställa sig bakom ett förslag som kommer att leda till att ännu fler embryon framställs i laboratorier för att så småningom förstöras eller användas till forskning. Dessutom framhåller stiftet att en lagändring kommer att leda till att än fler barn kommer att växa upp ovetande om sitt verkliga ursprung, samt att det redan i dag råder stor brist på donerade ägg.

Slutligen föreslås att adoption i högre grad än i dag framhålls som alternativ till ofrivilligt barnlösa.