Barnmorska som inte ville utföra aborter förlorar i Arbetsdomstolen

13 april 2017
Den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som förlorade en utlovad anställning efter att ha medverkat i en intervju i en lokaltidning där hon öppet berättade om sin inställning till aborter, blev inte diskriminerad av Region Jönköpings län. Det slog Arbetsdomstolen fast i en dom i går.

Barnmorskan begärde ersättning av Region Jönköpings län efter att ha nekats två anställningar, förlorad en utlovad anställning vid ett tredje sjukhus i regionen, för att ha nekats sin studielön under den sista delen av utbildningen och för att ha utsatts för kränkande uttalanden. Tingsrätten i Jönköping hade tidigare avslagit hennes krav, och i går gjorde Arbetsdomstolen detsamma genom att fastställa tingsrättens dom. Förutom rättegångskostnader på nära en miljon kr för rättegången i tingsrätten, måste Ellinor Grimmark nu dessutom betala regionens rättegångskostnader i Arbetsdomstolen, över 600 000 kr.

Arbetsdomstolen anser att en del av Ellinor Grimmarks krav var för gamla, och att hon inte bevisat vissa påståenden. Det som återstod för domstolen var att bedöma är tre anställningar som barnmorskan inte fått, den sista trots att hon blivit utlovad anställning per telefon, ett erbjudande som drogs tillbaka efter att Ellinor Grimmark hade blivit intervjuad i en lokaltidning.

I sin dom kom Arbetsdomstolen fram till:

– att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening,

– att det inte går att särskilja barnmorskans religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varför båda prövats samtidigt,

– att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av barnmorskans rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen,

– att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen,

– att det ska göras en prövning av om regionens handlande utgjort brott mot diskrimineringslagen,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda barnmorskan arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse, utan på att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter,

– att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

På en presskonferens i går onsdag, med Ellinor Grimmark och hennes tre juridiska ombud, berättade Ellinor Grimmark att domen var väntad men att hon ändå var besviken. Ruth Nordström, ett av de juridiska ombuden, framhöll att Arbetsdomstolen valt att bortse helt från vissa uppgifter, t.ex. tre huvudvittnens beskrivning av hur de arbetat som barnmorskor i nära 40 år och haft samvetsfrihet under tiden. Det var tydligt förankrat hos deras respektive arbetsgivare och fungerade utan problem. AD hade, enligt Ruth Nordström, inte heller närmare studerat den europeiska konsensus som råder kring samvetsfrihet för vårdpersonal.

Ellinor Grimmark berättade att det inte var hennes inställning till aborter i sig som hade varit ett problem vid det sista av de tre sjukhusen, där man hade lovat en provanställning. Det som hände var, att man helt drog tillbaka den utlovade anställningen efter att Ellinor hade medverkat i en intervju i en lokaltidning. "Hade du bara kunnat sköta det snyggt och tyst hade det inte varit något problem", var kommentaren från klinikledningen, enligt Ellinor Grimmark.

Att tjänsten dragits in, efter att Ellinor Grimmark hade besvarat en fråga från en journalist, är mot yttrandefriheten, förklarade advokat Percy Bratt under presskonferensen. Han beklagade, att Arbetsdomstolen i domen inte alls gick in på det. Percy Bratt tryckte också på det faktum, att nästan alla andra europeiska länder lyckas kombinera samvetsfrihet för vårdpersonal med tryggt och säkert omhändertagande av kvinnor som vill göra abort.

Källa: Arbetsdomstolen (www.arbetsdomstolen.se)