EU-parlamentet röstar för att EU tar över global abortfinansiering

27 februari 2017
Den 14 februari antog Europaparlamentet en icke-bindande resolution, som uppmanar EU att ta över den globala finansieringen av aborter för att kompensera de medel som faller bort genom president Trumps beslut att dra in amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med preventivmedel och abort i utvecklingsländer.

Resolutionen är EU-parlamentets bidrag till det kommande 61:a mötet i FN:s kommission om kvinnors ställning. Trots att den av parlamentet antagna texten inte har någon rättslig verkan, innebär den ytterligare en urholkning av parlamentets egen legitimitet, eftersom den syftar till att ta över befogenheter som är förbehållna de 28 medlemsstaterna själva, genom de fördrag som styr unionen, skriver tankesmedjan Agenda Europe.

Ända sedan president Donald Trump undertecknade förbudet kallat Mexico City Policy, enligt vilket internationella organisationer endast får bidrag från USA, om de inte tillhandahåller abortrådgivning, har en del europeiska politiker försökt att hitta finansiering inom EU för abort i utvecklingsländer. Läs mer >>

Den nya EU-resolutionen togs fram av parlamentets kommunistiska, socialistiska och gröna grupper och konstaterar att "Europaparlamentet starkt fördömer den så kallade globala munkavleregeln som förbjuder amerikanskt bistånd för familjeplanering till de internationella organisationer som erbjuder, ger rådgivning om, hänvisar till eller förordar abort. Parlamentet anser att denna regel är ett direkt angrepp på och ett bakslag för de framsteg som gjorts för kvinnors och flickors rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att omgående motverka effekterna av denna munkavleregel genom en betydande höjning av finansieringen till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och genom att inrätta en internationell fond som finansierar tillgång till födelsekontroll samt säkra och lagliga aborter, med användning av både nationella bidrag och EU:s utvecklingsbistånd för att täcka det ekonomiska underskott som Trumpadministrationens försök, att stoppa all finansiering av utländska biståndsorganisationer som erbjuder tjänster för sexuella eller reproduktiva hälsofrågor och rättigheter, har skapat".

Resolutionen går tvärt emot den hittills vedertagna principen, som EU-kommissionen upprepade gånger har bekräftat för Europaparlamentet, att EU inte har någon juridisk behörighet i frågan om abort.

Källa: Agenda Europe (agendaeurope.wordpress.com)