Europadomstolen i viktig dom om surrogatmoderskap

24 januari 2017
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ofta kallad Europadomstolen, kungjorde i dag att man i ett överklagande till domstolens stora kammare kommit fram till, att den italienska staten inte agerat fel, när man 2011 fråntog ett par det barn, de hade beställt av en surrogatagentur i Ryssland.

Fallet gäller ett italienskt par, som våren 2011 fick barn med hjälp av en rysk surrogatmamma till ett pris på strax under 50 000 euro. Surrogatmoderskap är emellertid olagligt i Italien, och ett dna-test visade, att varken mannen eller kvinnan var biologiska föräldrar till barnet. En italiensk domstol beslutade därför hösten 2011 att barnet omedelbart skulle tas ifrån paret och placeras under förmyndarskap, med motiveringen att det saknade biologisk anknytning till paret samt att man hyste tvivel om parets förmåga att uppfostra ett barn. Barnet placerades på barnhem, med kontaktförbud för paret, och bor sedan januari 2013 hos fosterföräldrar. Barnets biologiska mamma har inte kunnat spåras. Läs mer >>

Europadomstolen dömde i februari 2015 till parets fördel genom att man beordrade den italienska staten att betala skadestånd på 20 000 euro till paret, då man menade, att den italienska staten hade brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om rätten till skydd för privat- och familjeliv. Staten var dock inte skyldig att återlämna barnet, eftersom han nu hade "utvecklat känslomässiga band med sin fosterfamilj", enligt domstolen.

Eftersom domen gick tvärs emot den italienska lagen överklagades den snabbt till Europadomstolens stora kammare, som i dag kungjorde, att man kommit fram till att den italienska staten inte brutit mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna genom att frånta paret barnet. Domstolen anser inte att fråntagandet av barnet bröt mot parets rätt till familjeliv, eftersom de inte hade något släktskap med barnet, deras "föräldraskap" hade tillkommit på olaglig väg, och pojken dessutom hade bott mindre än ett halvår hos dem.

I domslutet poängterades också att den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna inte innehåller någon rätt att bli förälder.

Källa: Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (www.echr.coe.int)