Förbud mot tv-inslag som visar glada barn med Downs syndrom tas upp av Europadomstolen

15 maj 2017
Att en kortfilm, som visar ungdomar som har Downs syndrom inte får visas som reklaminslag, eftersom den bedömts vara "olämplig" för fransk tv, överklagas nu i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Stiftelsen Jérôme Lejeune har, i samarbete med internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ), lämnat in en ansökan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) mot beslutet från högsta förvaltningsdomstolen i Frankrike om att godkänna det franska filminstitutets censur av kortfilmen "Dear Future Mom".

Filmen "Dear Future Mom" visar ett starkt och tröstande meddelande till gravida kvinnor som väntar barn med Downs syndrom och därför är oroliga över sin framtid. I filmen uttrycker barn och ungdomar med Downs sin förmåga till glädje och sin kärlek till sina föräldrar. Detta ansågs av det franska filminstitutet inte vara av "allmänt intresse", varför sändningen förbjöds i Frankrike.

Ansökan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, som lämnades in den 9 maj, grundar sig på att yttrandefriheten, som garanteras i artikel 10 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, har åsidosatts av censuren. Genom att förbjuda filmen att visas på tv, går filminstitutet emot åtaganden som Frankrike gjort för att integrera de svagaste medborgarna, menar European Centre for Law and Justice. För personer med Downs syndrom har det inneburit att deras synlighet och existens utgör ett samhällsproblem, vilket innebär diskriminering. Sådan diskriminering är förbjuden enligt artikel 14 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet och respekt för de mest utsatta utgör en gyllene regel för de europeiska institutionerna, pekar European Centre for Law and Justice på i ett uttalande.

Källa: European Centre for Law and Justice (eclj.org)