Namninsamling för att förmå FN att inte utöva påtryckningar om abort och dödshjälp

11 oktober 2017

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter reviderar för närvarande sin definition av orden "rätten till liv", vilket kan få långtgående konsekvenser. Det befaras att om viss tolkning av orden anammas, kan det komma att leda till påtryckningar för medlemsländerna att legalisera abort, assisterat självmord och dödshjälp.

FN-kommittén, som består av 18 medlemmar, arbetar just nu på en officiell tolkning av formuleringarna i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Denna tolkning, som kallas "allmän kommentar", kan i längden påverka lagstiftare, eftersom kommittén också har befogenhet att "döma" enskilda medlemsländer angående huruvida fördraget respekteras. Den slutliga texten kommer att antas inom de kommande månaderna, och många organisationer, däribland den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) arbetar nu hårt för närvarande på att påverka tolkningen.

Enligt ett utkast till den kommande texten är tillgång till abort en rättighet enligt artikel 6 i konventionen, trots att den lyder: "Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv". Det är kommentar nr. nio som går ut på att garantera alla kvinnor rätt till abort för att säkerställa deras liv och hälsa och förhindra lidande.

Därutöver nämner kommentarerna (nr. tio) även assisterat självmord och dödshjälp. Där står just nu att ”medlemsländer kan tillåta/bör inte förhindra medicinskt yrkeskunniga att ge medicinsk behandling eller en utväg att avsluta livet på vuxna som är dödligt sårade eller svårt sjuka, som upplever stark fysisk eller psykisk smärta och som vill dö en värdig död”.

De två alternativen i formuleringen – "tillåta" samt "bör inte förhindra" kommer, liksom alla andra formuleringar i kommentaren, att vara föremål för slutförhandlingar i kommittén i slutet av oktober.

ECLJ lämnade förra veckan över en namninsamling med över 134 000 underskrifter till kommittén och kommer att fortsätta att samla in fler namnunderskrifter för att säkerställa oföddas och svårt sjukas rätt till liv i kommentarerna. Den förlängda namninsamlingen pågår till månadsskiftet oktober/november, och nås via denna länk

Källor: European Centre for Law and Justice (eclj.org) och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (www.ohchr.org)