Statens medicinsk-etiska råd i uttalande om fosterreduktion

14 mars 2017
Debatten om fosterreduktion har den senaste tiden varit aktuell i både Norge och Danmark. Statens medicinsk-etiska råd publicerar därför nu i dokumentserien SMER kommenterar en skrift om fosterreduktion för att klargöra situationen i Sverige.

Fosterreduktion är det begrepp man brukar använda för en abort på ett eller flera foster i en flerbördsgraviditet, så att graviditeten fortsätter men med färre foster. Man talar om selektiv fosterreduktion när man gör aborten pga. en avvikelse hos ett eller flera foster, medan icke-selektiv fosterreduktion är att abortera det eller de foster som råkar ligga bäst till.

Fosterreduktion görs i dag både av sociala och medicinska skäl, och det görs mellan 30 och 35 stycken om året. Eftersom fosterreduktion inte var medicinskt möjligt när abortlagen trädde i kraft 1974 finns begreppet inte med i abortlagen, och regleras därför inte heller i egentlig mening idag.

I sin skrift utgår Smer från den gravida kvinnans självbestämmande och anser att icke selektiv fosterantalsreduktion, som är det ord Smer använder, bör likställas vanlig abort. Kvinnan ska, efter konsultation med läkare, själv ska få bestämma om det fram till utgången av artonde graviditetsveckan. Selektiv reduktion, skriver Smer, bör förutsätta medicinska skäl, men även där kan sociala skäl vägas in.

Att hänvisa till abortlagen när det gäller fosterreduktion går inte, eftersom abortlagen gäller avbrutna graviditeter, vilket fosterreduktion inte är. Smer väljer dock att tolka abortlagens ändamål och anser därför att kvinnan även ska få välja att ta bort ett foster men behålla ett annat. Det är svårt att medge fri abort för ett foster och samtidigt kräva samhällets kontroll vid en flerbördsgraviditet, skriver Smer.

Smer påpekar att selektiv fosterantalsreduktion skulle kunna vara ett steg i riktningen "designat föräldraskap" där föräldrar väljer att behålla "rätt" barn, men inte andra. Därför bör selektiv fosterantalsreduktion inte göras utan förbehåll, menar man.

Smer:s publicering av rapporten sker som ett svar på diskussionen i Danmarks och Norge, där man den senaste tiden debatterat fosterreduktion ingående, men dragit olika slutsatser. I Danmark får den gravida kvinnan inte själv bestämma om hon vill reducera antalet foster inom abortgränsen, vilken är vecka 12, utan att vissa krav är uppfyllda. En kvinna gravid med tre foster eller fler, kan få reduktion utfört om ingreppet väsentligt kan minska risken för påverkan på hennes välmående eller fostrens hälsa och överlevnad.

Dock råder oenighet i Danmark. Nio medlemmar i det danska etikrådet tycker att fosterantalsreduktion endast ska få göras av medicinska skäl medan övriga åtta tycker att kvinnan skall få bestämma på samma villkor som vanlig abort. 

I Norge har man bedömt att icke-selektiv fosterreduktion och abort bör ses utifrån samma etiska utgångspunkter och därför skall omfattas av samma regelverk.

Källa: Statens medicinsk-etiska råd (www.smer.se)