Anglikanska kyrkan i England oroas över allt fler aborter pga. Downs syndrom

24 januari 2018

Kyrkoledare i England oroas över det stigande antal aborter pga. Downs syndrom. De menar att omfattande, neutral information till gravida kvinnor skulle kunna ändra situationen.

Företrädare för anglikanska kyrkan i England kommer på sitt kyrkomöte i februari att debattera huruvida kyrkan skall uppmana till att kvinnor bör få "omfattande, opartisk information" av läkare och dem som tillhandahåller NIPT, det blodprov som kan göras från graviditetsvecka sju, för att få reda på om barnet bär på vissa kromosomavvikelser.

Aborter pga. Downs ökar

Prästen och etikern Brendan McCarthy, anglikanska kyrkans rådgivare för medicinsk etik och sociallära, pekade under en presskonferens förra veckan inför synoden på siffror som visar en ökning av antalet aborter på grund av Downs syndrom: 2010 var det 482 sådana aborter i England och Wales, vilket 2016 hade ökat till 706. Under samma period minskade det generella antalet aborter med 6 000. Han påpekade vidare att det finns oreglerade företag på webben, som erbjuder att testa ett blodprov för några hundra pund, utan sammanhang eller information om framtidsperspektiven för någon med Downs syndrom.

I dokumentet Valuing People with Downs syndrom, som skall diskuteras vid nästa månads generalsynod, varnas för att testet "har potential att leda till att mycket färre barn föds levande med Downs syndroms"… I länder som Island och Danmark, som har nästan allmän screening och nära 100 procent aborter [när det gäller Downs], finns en verklig risk att personer med Downs syndrom i själva verket kommer att försvinna från befolkningen". Läs mer >>

Efterfrågar mer stöd till gravida kvinnor

Anglikanska kyrkans syn på abort är att man å ena sidan är starkt emot det samtidigt som man erkänner att det kan finnas mycket begränsade omständigheter där abort är moraliskt att föredra framför andra alternativ, som när barnet bara beräknas kunna överleva "en mycket kort period". Kyrkan förklarar i dokumentet om Downs att: "Alla aborter är tragedier, eftersom de innebär att man ställer en persons välmående mot en annan (även om man ännu är ofödd). Vi skulle vilja se mer stöd till kvinnor, även vad gäller tillgång till information, råd och vägledning, från många aktörer som skulle göra det möjligt för dem att fatta ett välinformerat beslut.

Kyrkan menar vidare att vårdpersonal inte bör presentera diagnosen Downs syndrom som "dåliga nyheter" och omgående övergå till en diskussion om abort. Kvinnor bör inte heller utsättas för "direkt eller indirekt tryck för att genomgå NIPT".  

Källor: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk) och Church of England (www.churchofengland.org)