Donation av befruktade ägg tillåts i Sverige nästa år

14 februari 2018

I en lagrådsremiss från regeringen till lagrådet, som överlämnades i slutet av förra veckan, föreslår regeringen att det fr.o.m. 1 januari 2019 skall bli lagligt att donera befruktade ägg till par eller ensamstående. Därmed tas det nuvarande kravet på genetisk koppling mellan förälder och barn vid assisterad befruktning bort.

Förutom förslaget om att öppna för donation av befruktade ägg samt assisterad befruktning med både donerade ägg och donerade spermier – så att barnet blir helt utan genetisk koppling till föräldrarna – vill regeringen också att det nuvarande kravet på att endast universitetssjukhus får utföra behandlingar utanför kroppen med donerade könsceller tas bort. Dessutom föreslår man att bestämmelserna kring barnets rätt till information om sitt ursprung stärks.

Syftet med lagrådsremissen – som går under namnet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap – är enligt regeringens pressmeddelande att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, stärka barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung, modernisera reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning och skapa en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet. Som Respekt tidigare rapporterat föreslår regeringen även att det inte heller i framtiden skall vara möjligt att arrangera surrogatmoderskap i den svenska sjukvården.

– För många människor är det en viktig del i livet att bli förälder. Det är därför glädjande att nu lämna förslag som kommer att ge fler ofrivilligt barnlösa möjligheten att bli föräldrar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i regeringens pressmeddelande. Hennes kollega, socialminister Annika Strandhäll tillägger:

– Att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort kommer att göra det möjligt för fler att få den hjälp de behöver inom sjukvården. Det är en rimlig modernisering av lagstiftningen.

De nya lagförslagen innebär att:

  • Par och ensamstående kvinnor får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas.
  • Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller.
  • Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks.
  • Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet.
  • Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär därför att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.

Källa: Regeringen (www.regeringen.se)