Nedsatt beslutsförmåga hos terminala cancerpatienter, enligt studie

13 mars 2018

Många cancerpatienter möts av svåra beslut när det gäller den egna vårdplaneringen. Nu pekar en ny studie på att dessa patienter kan vara mindre kapabla att fatta dessa beslut än vad läkare ofta utgår ifrån.

Läkaren Elissa Kolva, onkolog vid cancercentret på universitet i Colorado, har mött "patienter som inte visste varför de befann sig på sjukhus, eller som hade glömt eller inte visste att deras cancer var fortskriden. Ändå var patienterna ansvariga för att fatta stora beslut om sig själva".

Trots omfattningen av de kliniska, etiska och rättsliga frågor som berör en patients beslutsförmåga, är det ofta svårt att få grepp om terminalt sjukas verkliga beslutskompetens. I praktiken är läkaren ansvarig för att bestämma när patienten inte längre har förmåga att fatta beslut om sin behandling, men noggrannheten i dessa bedömningar är oklar, enligt författarna bakom studien.

Försämring av cancerpatienters beslutsförmåga

För att kunna bedöma patientens beslutsförmåga föreslår Elissa Kolva att man använder fyra begrepp: val, förståelse, uppfattning och resonemang. Studien i facktidskriften The American Journal of Geriatric Psychiatry (doi.org/10.1016/j.jagp.2017.11.012) visar att: 85,7 procent av patienterna med fortskriden cancer kunde formulera ett val gällande deras behandling (jämfört med 100 procent av friska vuxna), 44 procent av patienterna visade dålig förståelse (jämfört med 8 procent av friska vuxna), 49 procent av patienterna hade dålig uppfattningsförmåga (jämfört med 8 procent av friska vuxna) och 85,4 procent av patienterna hade nedsatt förmåga att resonera (jämfört med 10 procent av friska vuxna).

Artikelförfattarna såg en tydlig försämring av cancerpatienternas beslutsförmåga och betonar behovet av tidigt engagemang i vårdplaneringen för patienter med fortskriden cancer. Drastiska ändringar, t.ex. när en patient som tidigare uttryckt en önskan att genomgå intensiv behandling senare bestämmer sig för att avsluta behandlingen, bör avvägas mot patientens beslutsförmåga, menar artikelförfattarna vidare.

Källor: ScienceDirect (www.sciencedirect.com) och Génèthique (www.genethique.org)