Regeringens proposition om embryodonation presenterad

21 mars 2018

I det lagförslag som presenterades i veckan föreslår regeringen en förändring av reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning. Bland annat skall kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Målet är att fler skall få möjlighet att bli föräldrar och att anpassa reglerna om föräldraskap till dagens samhälle, enligt biträdande justitieministern.

Regeringen vill även tillåta att fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås därmed att kravet på att det blivande barnet skall ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort, samtidigt som regeringen inför regleringar som man menar medverkar till att barnets perspektiv får ett tydligare fokus, genom att rätten till information om det genetiska ursprunget stärks.

Samma regler för samkönade som för olikkönade par

Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet skall enligt förslaget bli desamma för samkönade som för olikkönade par. Föräldraskap skall kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Det skall även bli enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska pappan efter surrogatmoderskap i utlandet.

Särskilda regler efter ändrad könstillhörighet

Regeringen föreslår vidare att införa särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn skall anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst skall anses som mor till barnet.

– Tack vare den nya lagstiftningen får fler möjlighet att bli föräldrar och reglerna om föräldraskap anpassas till dagens samhälle. Regeringens arbete med att modernisera reglerna kommer också att fortsätta framöver, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i ett pressmeddelande från regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Regeringen (www.regeringen.se)