Samvetsfrihet under systematisk attack

08 augusti 2018

Samvetsfrihet har diskuterats mycket på senare år, och det framförs allt intensivare kritik mot vårdpersonal och institutioner som motsätter sig bl.a. abort, med uppmaningar om att lämna yrket eller vara beredd på rättsliga åtgärder.

Internationella Women's Health Coalition har sammanställt en rapport om samvetsfrihet, "Unconscionable: When Providers Deny Abortion Care". Rapportens slutsatser har sin grund i ett möte i Montevideo i Uruguay förra året, där 45 deltagare från 22 länder samlades, bland dem Udo Schüklenk från Queen’s University i Kanada, som är drivande bland de akademiker som är emot samvetsfrihet.

För att motverka att alltfler åberopar samvetsfrihet rekommenderar rapporten fyra tillvägagångssätt:

  • Omformulera debatten för att klargöra och betona att "samvetsfrihet" är en felbeteckning som undergräver etik, skyldighet och standard inom hälsovården.
  • Återta samvetsbegreppet. Överlåt inte ordet samvete till dem som prioriterar individens övertygelse över yrkesmässigt uppförande och rätten att få tillgång till eller skyldigheten att tillhandahålla vård. Påpeka de skadliga konsekvenserna av samvetsfrihet i samband med abort. Betona det "samvetsgranna engagemanget" och det professionella beteendet hos vårdgivare som prioriterar patienternas rättigheter.
  • Fastställ kostnaderna för hälsovården på grund av kravet på "samvetsfrihet" för abort. Att hantera samvetsfrihet kan vara dyrt och kan skapa ineffektivitet i fördelning av knappa vårdresurser. Att fastställa kostnaderna skulle fylla ett hål i förståelsen för följderna av vägran att tillhandahålla abort på grund av samvetsanspråk.
  • Byt namn. Istället för "samvetsfrihet" bör det kallas "vårdvägran", "att förneka vård" eller till och med "ohederlig olydnad".

"Åtala vårdpersonal som åberopar samvetsfrihet"

Även facktidskriften American Journal of Bioethics (doi.org/10.1080/15265161.2018.1478017) tar upp ämnet. Ledaren ger juridiska perspektiv på samvetsfrihet, och filosofen Lawrence Nelson från Santa Clara-universitetet i Kalifornien hävdar att de som åberopar samvetsfrihet kan vara skyldiga till inte mindre än mord om de inte hjälper en kvinna som behöver akut abort. Han menar att religionsfrihet inte rättfärdigar vägran att delta i abort och framhåller att de lagar som tillåter samvetsvägran inte är förenliga med den amerikanska konstitutionen. Han avslutar sin artikel med att uppmana myndigheter att åtala vårdpersonal och kliniker som avsiktligt förnekar kvinnor tillgång till abort.

"De med religiös övertygelse bör lämna vården"

Andra skribenter i samma tidskrift hävdar att det inte finns någon moralisk motivering för samvetsfrihet vid grundläggande medicinsk vård. Bioetikerna Udo Schüklenk och Benjamin Zolf hävdar att samvetsvägran sätter läkarens intressen före patientens välfärd och därigenom bryter mot ett av de grundläggande målen för medicinsk praxis. Mark Wicclair, adjungerad professor i medicin vid University of Pittsburgh, hävdar att samvetsvägran endast bör tillåtas om det inte hindrar patientens möjlighet att få tillgång till hälsovård i tid.

Bioetikerna Rosamond Rhodes och Michael Danzinger hävdar att varken läkare eller sjukhus uppfyller sin moraliska plikt när de vägrar att tillhandahålla medicinskt nödvändig vård som abort. De vänder sig konkret mot troende vårdgivare: "Om någon religiös grupp finner att juridiskt och yrkesmässigt accepterade medicinska förfaranden står i motsats till deras grundläggande religiösa övertygelse bör de lämna vården."

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)