Trots tydlig FN-konvention diskrimineras ofödda med funktionshinder

20 september 2018

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger ett tydligt skydd till människor med funktionshinder. Ändå är antalet aborter vid Downs syndrom stort och ingen EU-institution fördömer diskriminering av funktionshindrade som är resultatet av abortlagar i Europa.

I hela Europa går abortlagstiftningen mot de mest grundläggande rättigheterna för dem med funktionsvariationer. Antalet aborter på foster som diagnosticerats med Downs syndrom, den vanligaste kromosomavvikelsen, är nästan 100 procent på Island, 98 procent i Danmark, 80-90 procent i Norge och 90 procent i Storbritannien. Sverige befinner sig på en liknande hög nivå.

I oktober 2017 konstaterade FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning att "lagar som uttryckligen tillåter abort på grund av funktionshinder, strider mot Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artiklarna 4, 5, 8)", uppmärksammar juristen Alice Neffe från juristsammanslutningen Alliance Defending Freedom på bloggen Evangelical Focus.

Inte full ut medlemmar i vårt samhälle

Funktionsnedsättning som grund för abort handlar om att avsluta ett liv, som inte helt motsvarar vad samhället anser vara "friskt" eller "önskvärt". Dessutom påverkar det vår uppfattning om personer med funktionsnedsättning och skickar ett tydligt budskap: ofödda barn med potentiellt funktionshinder är inte full ut medlemmar i vårt samhälle med rättigheter som alla andra. Därför äventyrar lagar som tillåter abort på grund av "funktionsnedsättning" funktionshindrades rättigheter, poängterar Alice Neffe.

I artikel 3 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs icke-diskriminering som en av principerna för konventionen, medan artikel 5 uttryckligen föreskriver att "alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen". Dessutom förbjuder artikel 7.1 diskriminering av barn med funktionshinder: "konventionsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn", heter det i konventionen.

37 procent aborter på grund av Downs syndrom

Under ett pågående möte (27 augusti – 21 september) kommer FN-kommittén att överväga hur länder som Bulgarien och Polen tillämpar dessa rättigheter. Det är i samband med denna rapportering som kommittén har rekommenderat ändring av abortlagstiftningen i Spanien, Ungern, Österrike och Storbritannien.

I Bulgarien är abort tillåten fram till graviditetsvecka 12 men vid funktionshinder fram till vecka 20. Liknande lagstiftning finns i Polen. År 2016 hade antalet lagliga aborter i Polen ökat till 1 098, sju gånger fler än 2002. Av dessa 1 098 aborter gjordes 1 042 pga. att man antog funktionshinder, och av dem var över 37 på grund av Downs syndrom, påpekar Alice Neffe.

EU har ratificerat FN-konventionen

Det är viktigt att kommittén fortsätter att fördöma selektiv abort på grund av funktionshinder i lagstiftning och politik i alla Europas länder, eftersom andra institutioner vägrar att göra det, menar Alice Neffe. Alla medlemsstater samt EU har ratificerat FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medan EU inte har någon behörighet att reglera abort nationellt har unionen åtagit sig att skydda och främja de mätbara rättigheter som anges i konventionen, även jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5) samt rätten till liv (artikel 10). Även om Europaparlamentet ser sig som försvarare för de mest utsatta, som barn med funktionshinder, misslyckas man med att förhindra att ofödda med funktionshinder aborteras, skriver Alice Neffe.

Källa: Evangelical Focus (evangelicalfocus.com)