Moralisk skillnad mellan missfall och abort diskuteras av experter

04 juni 2019

I många abortdebatter framhålls det som inkonsekvent att ett embryo skulle ha samma moraliska status som en född människa från befruktningen, eftersom en stor del av dem förlorar sina liv genom missfall. I efterdyningarna av de nya abortlagarna i ett par amerikanska delstater är frågan om det mänskliga embryots moraliska status åter på tapeten.

Har man en så kallad pro-life-hållning till det ofödda människolivet får man ibland i debatter och diskussioner höra, att man borde göra allt för att förhindra missfall, eftersom man menar att ett mänskligt embryo har fullt människovärde ända från befruktningen. I en artikel i facktidskriften The New Bioethics (doi.org/10.1080/20502877.2019.1602376) utmanas missfallsargumentet där man jämför missfall med aborter som gjorts avsiktligt. Bruce Blackshaw från universitetet i Birmingham och Daniel Roger från South Bank University i London argumenterar att den främsta orsaken till missfall, eller spontan abort som det även kallas, är kromosomavvikelser, som man i dag inte kan förutse. Därför kan pro-life-förespråkare inte kritiseras för någon brist på agerande mot problemet med missfall.

Blackshaw och Roger skriver: "Till vilken grad kan man förebygga missfall? Den primära orsaken, kromosomavvikelser, kan för närvarande inte behandlas, men i framtiden kan genredigering komma att vara möjlig för drabbade embryon när man vet om graviditeten. Majoriteten av de missfall som sker på grund av kromosomavvikelser sker innan graviditeten är känd, så framsteg kommer sannolikt endast att ha en begränsad effekt på andelen missfall."

Att döda och att låta dö

Blackshaw och Roger påpekar också att det är rimligt att skilja mellan att döda och att låta dö. Därför kan det vara tillåtet att i vissa fall låta en människa dö, medan det inte kan vara tillåtet att avsiktligt döda en människa.

"[...] många har en stark intuition om att det är moralisk skillnad mellan att göra och låta något ske i olika situationer. Att förneka denna skillnad skulle kräva en radikal förändring av våra moraliska övertygelser ... Låt oss titta närmare på en jämförelse så likartad (pro- life-hållningen) som möjligt vad gäller de flesta aborter och missfall: att avsiktligt döda ett nyfött barn, som kan förväntas leva ett normalt liv, och att låta en nyfödd med terminala, obotliga kromosomavvikelser dö. Vi menar att dessa två scenarier inte alls är moraliskt likvärdiga – att låta dö i det ena fallet är möjligen inte moraliskt problematiskt alls, medan det att döda ett nyfött barn aldrig är tillåtet om vi ger barnet full moralisk status och den rätten till liv det innebär."

Etisk forskning bör uppmuntras

Det är följaktligen konsekvent att motsätta sig abort medan man samtidigt vidhåller att det i vissa fall skulle vara tillåtet att låta ett embryo med kromosomavvikelser dö. Blackshaw och Roger avslutar sin artikel genom att påpeka att missfall är en "viktig fråga" som borde "diskuteras mer bland pro-life-förespråkare". De skriver: "etisk forskning för att minska antalet spontana aborter bör därför starkt uppmuntras. Dessa åtgärder behöver inte ta viktiga resurser från arbetet mot aborter, och gör man det inte kan det tyda på att kritiken som här diskuterats är korrekt i sin bedömning att pro-life-förespråkare inte tror på sina egna anspråk om mänskliga embryos moraliska status".

Källor: The New Bioethics (www.tandfonline.com) och BioEdge (www.bioedge.org)