Världsläkarföreningen och religiösa ledare eniga i sitt motstånd mot dödshjälp

04 november 2019

Världsläkarföreningen antog vid sitt årliga möte i Tbilisi i Georgien i slutet av förra månaden en uppdaterad förklaring om dödshjälp och läkarassisterat självmord där man upprepar sitt avståndstagande. Samtidigt samlades religiösa ledare i Vatikanen för att underteckna ett dokument med samma negativa syn på dödshjälp. 

"Världsläkarföreningen upprepar sitt starka engagemang för medicin-etikens principer och att den största respekten för människors liv måste bibehållas. Därför är WMA emot dödshjälp och läkarassisterat självmord. Ingen läkare skall tvingas delta vid dödshjälp eller assisterat självmord, inte heller skall läkare behöva fatta beslut om remiss i detta syfte", skriver Världsläkarföreningen (WMA). Läs mer >> 

I sitt uttalande säger WMA vidare att "läkare som respekterar en patients grundläggande rätt att avstå från medicinsk behandling inte agerar oetiskt i att fortsätta eller avsluta oönskad vård, även om respekten för en sådan önskan resulterar i patientens död". 

Hela världens läkare

Dödshjälp definierar WMA som att "läkaren medvetet ger ett dödligt medel eller genomför ett ingripande för att orsaka en patients död på den beslutskompetente patientens egen fria begäran". 

Läkarassisterat självmord beskrivs som "att läkare på en beslutskompetent patients fria begäran möjliggör att hon avslutar sitt eget liv genom att förskriva eller tillhandahålla medicin i syfte att åstadkomma döden". 

– Efter ett antal rådgivande konferenser, på världens alla kontinenter, tror vi att den uppdaterade formuleringen stämmer överens med åsikten hos de flesta läkare i världen, säger Frank Ulrich Montgomery, ordförande för WMA. 

Kristna, muslimska och judiska ledare mot dödshjälp

Världsläkarföreningens uttalande sammanföll med ett liknande ställningstagande mot dödshjälp från kristna, muslimska och judiska ledare, som undertecknades i Vatikanen förra veckan. De förklarade att all dödshjälp och läkarassisterat självmord är "moraliskt och religiöst fel" och borde "förbjudas utan undantag". När "ansträngningar att avvärja döden verkar orimligt tunga är vi moraliskt och religiöst skyldiga att erbjuda tröst, effektiv smärt- och symptomlindring, vänskap, vård och andlig hjälp till den döende patienten och dess anhöriga". Förutom palliativ vård förespråkar de även samvetsfrihet för vårdpersonal.

Ställningstagandet undertecknades av en företrädare för Israels högsta rabbinat och för muslimerna av en representant för Ulama i Indonesien. Andra företrädare för de tre religionerna undertecknade också dokumentet. Från katolska kyrkan närvarade kardinal Kurt Koch (ekumenik), Miguel Ayuso (interreligiös dialog) och Peter Turkson (utveckling och hälsa) samt ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för den Påvliga livsakademin, som hade utarbetat dokumentet. En representant för den rysk ortodoxa metropoliten Hilarion deltog också i ceremonin. Initiativet kom från Rabbi Avraham Steinberg, ordförande för Israels bioetiska råd, som föreslog detta för påve Franciskus. 

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Världsläkarföreningen (www.wma.net)