Bidrar restriktiva abortlagar till färre aborter?

22 september 2020

Både i Sverige och i andra länder har media flitigt och okritiskt citerat en ny studie som hävdar att restriktiv abortlagstiftning inte minskar antalet aborter. Författarna bakom studien påstår att en restriktiv abortlagstiftning i själva verket leder till motsatsen.

Om det var så skulle det vara ett hårt slag mot den världsvida pro-life-rörelsen, som ju arbetar för mer restriktiva abortlagar. Men en noggrann titt på studien visar att slutsatsen inte riktigt stämmer.

Vid en korrekt summering av de redovisade siffrorna blir studiens slutsats tvärtom att de restriktiva lagarna faktiskt minskar antalet aborter. Angelo Bottone, som undervisar i filosofi vid University College Dublin och Dublin Business School och har läst studien, konstaterar att författarna nått sin slutsats genom att inte ta med två av världens folkrikaste länder, Kina och Indien, som båda har generösa abortlagar. Om dessa länder tas med i beräkningen visar det sig att aborttalen är lägre i länder med mer restriktiva lagar.

Studien, som publicerades i facktidskriften The Lancet Medical Journal (doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6), undersöker antalet aborter vid oönskade graviditeter i hela världen. Forskarna använder sig av en ny statistisk modell som de har utvecklat och med vilken de uppskattat antalet oönskade graviditeter och aborter. Studien delar upp världens länder i två kategorier: de där abort är begränsad och de där det "i stort sett är lagligt" att göra abort. Med begränsad menas att abort endast är tillåten för att rädda kvinnans liv eller hennes fysiska och mentala hälsa. Med i stort sett lagligt menas att abort är tillgänglig på begäran eller av breda socioekonomiska skäl.

Ingen oberoende studie

Fyra av de åtta studieförfattarna arbetar vid Guttmacher Institute som står abortorganisationen Planned Parenthood nära. Läs mer >> Studien har finansierats av bl.a. Bill och Melinda Gates stiftelse som tar ställning för fri abort. Läs mer >> Författarna rekommenderar också att preventivmedel och abort inkluderas i ländernas hälsovårdsystem.

Ser man på perioden 2015–2019 hade länder med fri abort i snitt 40 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–49. Där abort är begränsad är siffran 36. Under samma period, i länder med fri abort, slutade 70 procent av alla oönskade graviditeter med abort. Medan det i länder där tillgång till abort är begränsad var den motsvarande siffran 50 procent. Detta enligt den statistik som återges i studien.

Angelo Bottone menar att siffrorna tyder på att mer restriktiva abortlagar leder till lägre aborttal och till att färre oönskade graviditeter slutar i abort, jämfört med länder med mer liberal abortlagstiftning. Han påpekar också att det inte finns någon enkel koppling mellan lagstiftningen och siffrorna, eftersom de påverkas av ett stort antal andra faktorer, som socioekonomiska förhållanden, vårdkvaliteten, kulturen osv.

Kina och Indien utelämnas

När studieförfattarna utelämnar Kina och Indien visar det sig att siffrorna i länder där abort är lagligt minskar från 40 aborter per 1 000 kvinnor till 26, vilket innebär att den är lägre än i länder med restriktiv abortlagstiftning där den ligger på 36. Författarna anser att antalet aborter i Kina och Indien snedvrider siffrorna.

Dessa vitt skilda slutsatser visar att det är mycket svårt att jämföra olika länder med stora kulturella och ekonomiska skillnader.

Angelo Bottone pekar på erfarenheten från Irland där antalet aborter kraftigt ökade efter legaliseringen förra året. Innan legaliseringen hade Irland få aborter jämfört med i princip alla andra västerländska länder. Läs mer >> 

Studien bevisar alltså vad pro-life-rörelsen alltid hävdat: restriktiva abortlagar bidrar till att minska antalet aborter.

Källor: Iona Institute (ionainstitute.ie) och Gript (gript.ie)