Etiska principer under covid-19-pandemin

09 december 2020

I februari höll Världshälsoorganisationen ett möte i Genève om coronavirusepidemins etiska principer, vilka har sammanfattats av bioetiker i en artikel i tidskriften Public Health Ethics. Principerna är tänkta att ge vägledning både i fråga om forskning och resursfördelning.

Etik är en integrerad del av forskningen som bedrivs som svar på en nödsituation som gäller för folkhälsan, som utbrottet av covid-19. Ett sätt på vilket etiken stöder forskningen i en nödsituation är att den identifierar nyckelvärden och etiska överväganden som skall vägleda utformningen av forskningen, dess förverkligande och fördelningen av resurser.

Principerna, som har tagits fram av etikerna under Global Research and Innovation Forum i Genève handlar inte om de gängse principer som lärs ut på läkarutbildningarna idag, som respekt för autonomi, välbefinnande, rättvisa och principen om att inte skada.

I stället var det följande frågor som avhandlades på mötet i Genève:

Solidaritet

Att tillsammans ställa upp och agera gemensamt. "Precis som infektionen sprider sig genom närkontakt, kräver vårt etiska svar att vi agerar tillsammans för att säkerställa att vår gemensamma natur, behov och värde erkänns."

Lika moralisk respekt

"Det kan inte finnas utrymme för oenighet om den moraliska respekten som varje individ förtjänar. Kort sagt: lika moralisk respekt är en grundläggande förutsättning för rättvis och skälig behandling." Läs mer >> 

Rättvisa

"Att behandla människor rättvist innebär att behandla liknande fall lika, t.ex. att behandla människor i enlighet med deras unika behov." Läs mer >> 

Autonomi

"En autonom individ kan kontrollera vad som händer med dennes kropp och liv. Autonoma människor kan också avstå från att göra val."

Sårbarhet

Sårbarhetens etiska kärnfunktion är att markera behovet av ytterligare etiska överväganden, eller en utvidgad etisk granskning i samband med forskning, mot de risker och hot som en person eller grupp står inför i egenskap av potentiellt utsatta." Läs mer >> 

Förtroende

"Under nödsituationer som gäller för folkhälsan, som spridningen av covid-19 är, krävs åtgärder för att säkerställa att tillförlitligheten hos de ansvariga upprätthålls." Läs mer >> 

Michael Cook, redaktör för tidskriften BioEdge, anser att det är intressant att solidaritet klassas högre än autonomi, vilket hittills har varit standardprincipen i den samtida etiska diskursen. Han undrar om det speglar en växande känsla av att "bioetiken har tryckt för långt i riktning mot individualismen och nu måste åter börja värdesätta samhällets betydelse och det allmänna goda".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org) och WHO (www.who.int)