Färre förespråkar dödshjälp när de får mer information

06 oktober 2020

Opinionsmätningar av stödet för dödshjälp brukar visa att majoriteten önskar legalisera dödshjälp och läkarassisterat självmord. En ny studie undersökte hur den majoriteten förändras när de tillfrågade får information om dödshjälpens praktiska och etiska utmaningar, särskild när det gäller demenspatienter.

En studie publicerad i facktidskriften The American Journal of Geriatric Psychiatry (doi.org/10.1016/j.jagp.2020.07.013) tillfrågade en blandad grupp amerikaner huruvida lagen borde tillåta dödshjälp för demenspatienter som lämnat instruktioner beträffande sitt livsslut och som därefter drabbats av en total autonomiförlust och inte längre känner igen sina anhöriga.

I det första steget fick deltagarna en beskrivning av demenspatientens liv och frågan om dödshjälp borde tillåtas för dem som hade begärt det i förväg. Svaren gavs på en femgradig skala från "helt oense" till "helt överens". Resultatet liknar det i de flesta opinionsundersökningar och visar att 54 procent vill legalisera dödshjälp, 23 procent är emot och de återstående 23 procent är osäkra.

I det andra steget presenterades sex möjliga scenarier:

  • demenspatienten känner igen några anhöriga men inte alla
  • trots att patienten lämnat instruktioner för att avsluta livet vid behov säger hon nu att hon inte vill dö
  • patienten visar inget lidande
  • patienten förstår inte vad som händer vid dödshjälp
  • innan dödshjälp ges får patienten bedövning utan att förstå det
  • när den dödliga injektionen ges verkar patienten göra motstånd

Ändrade åsikt

Med dessa scenarier som bakgrund frågade man respondenterna om dödshjälp borde legaliseras, och – ifall det redan var lagligt – om man är för eller emot det. Det visade sig att en betydande del av de tillfrågade ändrade åsikt efter att ha övervägt de ovannämnda situationerna. De som var tveksamma i första undersökningen ändrade sig mest: 37 procent var emot legalisering och 16 procent för. Av dem som ursprungligen förespråkade dödshjälp började 35 procent tvivla eller svarade att de var emot. Stödet för dödshjälp minskade bland samtliga deltagare när man fick en konkret situation att fundera över. Men acceptansen minskade mer för de presenterade situationerna, än för dödshjälp i allmänhet.

Studieförfattarna drar slutsatsen att opinionsundersökningar inte speglar tillräckligt genomtänkta åsikter. Dödshjälp är en komplex fråga med många etiska och praktiska utmaningar. Allmänheten är ofta inte tillräckligt välinformerad för att ge ett rättvisande svar, om den enda frågan som ställs är om dödshjälp eller läkarassisterat självmord bör legaliseras. Därför kräver artikelförfattarna att framtida undersökningar säkerställer att respondenterna, innan de svarar, först får lämplig information om svårigheterna med dödshjälp.

Källor: The American Journal of Geriatric Psychiatry (www.ajgponline.org) och One of us (oneofus.eu)