Hur FN gick över från att arbeta för att minska antalet missfall till att öka antalet aborter

13 maj 2020

Den amerikanska organisationen The Center for Family and Human Rights (C-Fam) har granskat hur missfall hanteras av ansvariga enheter hos FN. Granskningen har visat att man redan för 20 år tog bort omsorgen om missfall från agendan för de mänskliga rättigheterna och ersatte den med rätt till abort. En utveckling vars grund inte kan spåras till något befintligt FN-fördrag.

FN-systemet för de mänskliga rättigheterna, som var ett viktigt verktyg för att minska det höga antalet missfall som under en period uppgick till 2,6 miljoner årligen, övergav sin uppgift att skydda alla människors rättigheter när man för 20 år sedan istället började arbeta för abort, menar C-Fam.

Genom att 1966 ansluta sig till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) förpliktade 170 nationer sig att minska antalet missfall. Men under 35 år nämnde kommittén med ansvar för övervakning av nationernas efterlevnad av fördraget missfall endast en gång: 1988, i sina avslutande observationer om Chile.

Nya rättigheter

Från och med 1998 började övervakningskommittén att tolka in nya rättigheter i de olika FN-fördragen om mänskliga rättigheter. Rättigheter, som enligt C-Fam aldrig var avsedda av länderna som förhandlade fram och ratificerade fördragen. En sådan "rättighet" är rätten till abort. Läs mer >> År 2000 meddelade övervakningskommittén att de inte längre skulle se missfallsfrågan som en del av fördraget. I en allmän kommentar, som beskriver hur utskottet tolkade fördragets artikel om rättigheterna, avvisade kommittén frågan om missfall och omdefinierade den till att omfatta sexuell och reproduktiv hälsa.

I en fotnot motiverades detta enligt följande: "WHO mäter inte längre missfallsfrekvensen, istället mäter man barnadödligheten bland barn yngre än fem år". Kommittén fortsatte med att omdefiniera uppdraget att minska antalet missfall. Det "kan förstås som att det krävs åtgärder för att förbättra barn och mammors hälsa, sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster, inklusive tillgång till familjeplanering, före och efter födseln, akut förlossningsvård och tillgång till information samt resurser som krävs för att agera på den informationen".

Övergång till abort

Kommittén förklarade vidare att "reproduktiv hälsa innebär att kvinnor och män är fria att bestämma om och när de skall reproducera sig. De har också rätt till information och tillgång till säkra, effektiva, prisvärda och acceptabla metoder för familjeplanering efter eget val. Dessutom har de rätt till hälsovårdstjänster som gör det möjligt för kvinnor att gå säkert igenom graviditet och förlossning".

Familjeplanering nämns inte i fördraget, däremot rätten till lämplig graviditets- och förlossningsvård.

De 170 länderna som ratificerade fördraget måste lämna regelbundna rapporter till kommittén om hur deras respektive regeringar uppfyller rättigheterna. Den första rapporten krävdes inom två år efter anslutningen till fördraget, därefter krävs en rapport vart femte år. Expertkommittén granskar varje rapport och skriver avslutande observationer.

I en rapport från 2018 kunde WHO och UNICEF identifiera 52 länder som inte lyckats minska antalet missfall. Av dessa hade 50 ratificerat fördraget. Men dessa länder tillfrågades aldrig av övervakningskommittén om antalet missfall. Kommittén har däremot pressat 76 länder, vid 371 tillfällen, att arbeta för att liberalisera sina abortbestämmelser. Läs mer >>

Källa: C-Fam (c-fam.org)