Ingen prövning för barnmorskorna i Europadomstolen

12 mars 2020

Fallet med de båda barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen kommer inte att tas upp i Europadomstolen. Barnmorskorna nekades anställning efter att de hade åberopat samvetsfrihet för att inte behöva utföra aborter.

Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning vid Ryhovs sjukhus när hon hade yttrat i pressen hur hon tänker angående aborter. Hon anmälde därefter Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen. Tingsrätten och arbetsdomstolen slog fast att Ellinor Grimmark inte blev diskriminerad av Region Jönköpings län. Läs mer >> 

Även Linda Steen nekades anställning som nybliven barnmorska när hon var öppen med att hon inte kunde arbeta med aborter. Båda barnmorskorna har krävts på höga belopp för landstingens rättegångskostnader och de arbetar i dag i Norge, där deras inställning till aborter inte är något hinder. Läs mer >> 

Abort står över samvetsfrihet

År 2017 lämnade barnmorskorna in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Domstolen fastslår att Sverige agerat korrekt som låter rätten till abort stå över den mänskliga rättigheten till samvetsfrihet. Att Ellinor Grimmark hävdar att hennes yttrandefrihet begränsas när hon till följd av en tidningsartikel inte fått anställning vid sjukhuset i Värnamo berodde enligt Arbetsdomstolen på hennes ”professionella begränsningar”. Europadomstolen gick på samma linje och anser att klagomålet mot den inskränkta yttrandefriheten är ogrundat.

Linda Steens fall avvisas eftersom Europadomstolen anser att hon inte väckt några klagomål enligt artikel 14 i Europakonventionen vid de nationella domstolarna och därmed ”underlåtit att uttömma inhemska rättsmedel”.

Inget överklagande möjligt

Domstolen fann att båda fallen inte kunde tas upp till prövning och det finns inget överklagandeförfarande mot beslutet.

Robert Clarke från den internationella juristsammanslutningen ADF International, som stödde ärendet, anser att vårdpersonal bör kunna arbeta utan att tvingas välja mellan sin övertygelse och sin karriär.

– En positiv dom från domstolen skulle ha varit ett viktigt steg för att skydda rätten till samvetsfrihet. Även om samvetsfrihet skyddas som en grundläggande rättighet i nästan alla andra europeiska länder, markerar beslutet idag en missad möjlighet att upprätthålla detta viktiga skydd i Sverige. I sitt korta skriftliga beslut enades domstolen om att Sverige hade inskränkt barnmorskornas rättigheter. Men när man inte har tagit upp ärendet markerar beslutet en farlig avvikelse från domstolens syfte att skydda grundläggande friheter, säger Robert Clarke till nyhetstjänsten Reuters.

Samvetsfriheten avskaffas

De tre domarna, däribland svensken Erik Wennerstöm, beaktade inte det faktum att barnmorskorna erbjöd sig att utföra andra uppgifter för att kompensera för eventuella besvär som skulle kunna orsakas av deras samvetsinvändningar. De ville inte heller se att respekten för barnmorskornas samvete inte på något sätt skulle hindra tillgången till abort i Sverige. Domarna påpekade inte heller att Europakonventionen garanterar samvetsfrihet, men inte en "rätt till abort" eller ens en rätt till hälsa, förutsatt att abort genomförs för att "skydda hälsan". Beslutet indikerar för regeringar att de nu kan avskaffa samvetsfriheten utan att fördömas av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Källor: Europadomstolen (hudoc.echr.coe.int), European Centre for Law and Justice (eclj.org) och Reuters (www.reuters.com)