Irlands parlament godkände lagförslag om dödshjälp

12 oktober 2020

Irlands parlament godkände i förra veckan, med 81 röster för och 71 röster emot, ett lagförslag för att legalisera dödshjälp och läkarassisterat självmord.

Lagförslaget går nu vidare till en kommitté för ytterligare debatt. Det definierar terminal sjukdom som att "personen sannolikt kommer att dö till följd av sjukdomen eller komplikationerna i samband därmed", vilket kan omfatta många olika tillstånd som t.ex. hjärtsjukdomar, demens, MS och Parkinsons. Läs mer >> 

Förslaget slår inte fast någon tidsgräns för när dödshjälp kan begäras och skulle, om det blir verklighet, tillåta läkare att hjälpa alla som lider av en obotlig sjukdom att ta sitt liv, när som helst, även om de inte är i livets slutskede.

Ingen samvetsfrihet

Läkare som inte vill medverka vid dödshjälp måste hänvisa till en annan läkare. Det oroar i synnerhet hospicerörelsen som vårdar döende patienter och är mot dödshjälp.

Läkare som arbetar på sjukhus skulle bli de som oftast tvingas enligt lag att hänvisa sina patienter till andra läkare som är villiga att avsluta patientens liv. Lagförslaget medger en väntetid på 14 dagar mellan begäran och utförd dödshjälp men ställer inga krav på ett andra yttrande och saknar skyddsfunktioner för utsatta patienter.

Bred motstånd

Samtidigt som parlamentet behandlade frågan publicerade Irlands katolska biskopskonferens ett dokument där man tydligt uttalar sig mot legaliseringen av dödshjälp och förespråkar den palliativa vården. Biskoparna ifrågasätter även antagandet att dödshjälp kommer hålla sig inom de aviserade ramarna och påpekar att andra länder, "som började med att legalisera assisterat självmord på mycket begränsad basis, har gått vidare för att utvidga denna lagstiftning avsevärt".

Även Irlands palliativläkare har uttryckt farhågor för hur lagen kommer att påverka äldre, funktionshindrade och de med psykiska problem. I ett brev till irländska tidningar uttrycker de sin oro för att de mest utsatta kan komma att utsättas för påtryckningar att avsluta sina liv i förtid när de uppfattas som börda för sina familjer. De påpekar att många inte är insatta hur döendet verkligen är och den palliativa vårdens möjligheter att lindra smärta och oro för enskilda patienter och deras familjer.

Källor: Crux (cruxnow.com), Christian Today (www.christiantoday.com), Iona Institute (ionainstitute.ie) och The Liberal (theliberal.ie)