Krav på moratorium för dödshjälp inom kriminalvården i Kanada

11 november 2020

Kanadas fängelseombudsman rekommenderar ett totalt moratorium för assisterat självmord inom den federala kriminalvården. Detta efter att allvarliga brister framkommit.

I sin årsrapport skriver Ivan Zinger, ombudsman för Kanadas kriminalvårdsmyndighet, att det har förekommit tre fall av assisterade självmord på federala fängelser, två av dem under rapporteringsperioden 2019–2020. I de båda senare fallen kunde han konstatera felaktig tillämpning av lag och riktlinjer samt en rad fel i övrigt.

Det första fallet handlade om en icke-våldsam återfallsförbrytare som avtjänade ett straff på två år. Ett beslut att neka honom permission kan ha varit orsaken till hans begäran om hjälp med att avsluta sitt liv. Läs mer >> 

– Anstaltens beslut att först neka permission och sedan bevilja dödshjälp verkar sakna proportion i förhållande till mannens fängelsestraff, säger Ivan Zinger.

Beslutskompetens

Kriminalvårdsmyndigheten meddelade fängelseombudsmannen att man hade gjort en fristående bedömning av fången och att man var tvungen att respektera en begäran från en beslutskompetent patient.

Men Ivan Zinger är skeptisk:

Det verkar som om den här mannen valde läkarassisterat självmord inte för att det var hans önskan, utan snarare för att alla andra alternativ hade nekats honom, omöjliggjorts eller inte ens tagits under övervägande. Fallet är ett konkret exempel på hur individuella val och autonomi, till och med samtycke, framställs i efterhandskorrigeringar, menar Ivan Zinger.

Begränsning av det fria valet

Det andra fallet handlade om en långtidsfånge som var psykiskt sjuk, fysiskt dödssjuk och självmordsbenägen. Det fanns inga utsikter till frigivning. Ivan Zinger påpekar att fången i fråga levde i en mycket speciell värld:

– Hopplöshet, förtvivlan, brist på valmöjligheter och alternativ är typiska villkor för livet på fängelser, och en konsekvens av fångenskapen. Eftersom regeringen överväger att utöka läkarassisterat självmord till att även gälla vid enbart psykiskt lidande, måste den psykiska hälsoprofilen för Kanadas fängelser prövas noggrant. Fångarnas fria val begränsas av kriminalvårdens långtgående befogenhet att utöva tvång över den enskilde. Det går inte att jämföra villkoren för dödshjälp ute i samhället med villkoren för dödshjälp bakom fängelsemuren, förklarar Ivan Zinger.

Han uppmanar nu regeringen att tillsätta en expertkommitté för att utreda de etiska och praktiska frågorna när det gäller möjligheten till läkarassisterat självmord på fängelser, och föreslår ändrade riktlinjer samt lagändringar.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)