Kanadas kyrkoledare protesterar mot alla undantagen i dödshjälpslagen

27 april 2021

I Kanada vänder sig kyrkoledare från en rad olika trossamfund mot den utvidgade dödshjälpslagen som tillåter läkarassisterat självmord för personer vilkas död inte är "rimligt förutsebar".

Läkarassisterat självmord har varit lagligt i Kanada sedan 2016. Lagen var ursprungligen begränsad till patienter i ett "allvarligt och oåterkalleligt medicinskt tillstånd": en sjukdom eller funktionshinder som orsakar bestående fysisk eller psykisk smärta som inte kan lindras på något för patienten acceptabelt sätt. Patientens död måste vara "rimligt förutsebar", enligt den ursprungliga lagen.

I mars antog regeringen dock ett tillägg, Bill C-7, som tog bort kravet på att patienten måste vara döende. Kanada tillåter nu att sjuka människor eller funktionshindrade får läkarassisterat självmord, även om deras död inte är "rimligt förutsebar" och ingen betänketid på tio dagar krävs längre. Kanada vill även tillåta läkarassisterat självmord för psykisk sjuka.

— Vi har nu att göra med ett rättssystem som medger allt fler undantag från den en gång undantagsfria principen att man inte får ta en annans liv, att alla liv är lika mycket värda och äger en inneboende värdighet. Lagen erbjuder döden som ett medicinskt svar på lidande. I stället för att ge stöd till meningsfulla liv prioriteras en mer tillgänglig död, säger Derek Ross, från Christian Legal Fellowship.

Rätt till samvetsfrihet

I oktober 2020, strax efter att tillägget till lagen introducerades, undertecknade fler än 150 kyrkoledare, kristna frikyrkor, katoliker, ortodoxa, judar och muslimer, ett öppet brev där de beskrev sin oro och sitt motstånd mot utvidgningen av lagen. De påpekade även att de som förr motsätter sig legalisering av dödshjälp och läkarassisterat självmord. Kyrkoledarna varnade även för att signalerna som sänds till funktionsnedsatta med lagen är att ett liv med funktionshinder eller kronisk sjukdom är värre än döden, vilket sätter press på de funktionsnedsatta att anta erbjudanden om dödshjälp. Läs mer >> 

Enligt Larry Worthen, ordförande för sammanslutningen av kristna läkare och tandläkare kan nästa politiska strid handla om att skydda läkarnas rätt till samvetsfrihet. Lagen säger tydligt att ingen skall tvingas assistera vid ett självmord, men kristna läkare kan fortfarande få krav från sina överordnade på att antingen delta i eller remittera till proceduren, beroende på vilken provins eller territorium de bor i. Läs mer >> 

— Läkare lever i en ständig oro för att det ska inges klagomål mot dem och för att få ett disciplinärende på sig. De är redan stressade på grund av covid-19, oron för sina patienter och all överansträngning, och nu tillkommer rädslan att nästa patient kan kräva läkarassisterat självmord och anmäla dem. Det blir en alltför stor börda att bära, säger Larry Worthen.

"Ett mindre önskvärt alternativ"

Victoria Veenstra, från Kanadas kristna reformerade kyrka, ser påverkansarbete mot lagarna som en andlig disciplin:

— Vi kan arbeta för rättvisa på lång sikt, troget och stadigt då är Kristus där med oss. Som kristna kan vi arbeta för att läkarassisterat självmord blir ett mindre önskvärt alternativ, säger Victoria Veenstra.

Källa: Christanity Today (www.christianitytoday.com)