Katolska biskopar uppmanar EU-parlamentet att skydda livet

01 mars 2021

Kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE) har kritiserat Europaparlamentets resolution om Polens abortlag. I ett brev skriver biskoparna att resolutionen kommer att ha "en mycket negativ inverkan" på medlemsstaternas syn på den Europeiska unionen. Biskoparna betonar vikten av "skydd och vård av allt ofött liv".

Europaparlamentet, EU:s lagstiftande organ, antog i november förra året resolutionen med 455 röster mot 145, detta efter att Polens högsta domstol beslutade att en lag från 1993, som tillåter abort pga. fosteravvikelser, strider mot grundlagen. Resolutionen beklagade vad man kallade för "det faktiska förbudet mot rätten till abort i Polen". Läs mer >> 

Innan den polska författningsdomstolens beslut den 22 oktober tillät Polens lagstiftning abort endast i fall av våldtäkt, incest, vid risk för kvinnans liv eller fosteravvikelse. Efter den 27 januari i år, då domslutet offentliggjordes, är abort endast tillåten vid våldtäkt, incest och risk för kvinnans liv – inte vid fosteravvikelse. I sitt brev från den 22 februari skriver biskoparna: "ur juridiskt perspektiv vill vi understryka att varken EU:s lagstiftning eller Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna föreskriver rätt till abort. Denna fråga lämnas upp till medlemsstaternas rättssystem".

Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet

Brevet följer ärkebiskop Stanisław Gądeckis, ordförande för Polens biskopskonferens, kritik mot resolutionen. I ett uttalande den 2 december sade ärkebiskop Gądecki att man aldrig kan kompromissa om rätten till liv: "Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Det går alltid före rätten att välja, då det inte finns någon auktoritet som kan ge tillstånd att döda en annan". 

EU-biskoparna betonar katolska kyrkans stöd för kvinnor som står inför svåra graviditeter men även för skyddet av ofödda liv. Biskoparna anser att resolutionen bagatelliserar "en grundläggande princip i Europeiska unionen", känd som "principen om tilldelad befogenhet", som begränsar EU till att agera inom de gränser som medlemsstaterna har kommit överens om. "Som parlamentets resolution med rätta betonar är respekten för rättsstatsprincipen avgörande för unionens funktion. Med detta sagt kräver rättsstatsprincipen också respekt för medlemsstaternas kompetenser och de val som görs när de utövar sina exklusiva befogenheter", skriver biskoparna.

Rätt till samvetsfrihet

Biskoparna är bekymrade över att resolutionen verkar ifrågasätta rätten till samvetsfrihet: "Detta är särskilt oroande med tanke på att många inom vården diskrimineras pga. sina samvetsbetänkligheter. Enligt vår åsikt bör sådan orättvis stigmatisering inte understödjas. När det gäller rätten till samvetsfrihet innebär EU-stadgan att nationella konstitutionella traditioner och utvecklingen av gällande nationell lagstiftning skall respekteras".

Brevet riktas till Europaparlamentets ordförande, David Maria Sassoli, och är undertecknat av kardinal Jean-Claude Hollerich SJ och ytterligare fyra biskopar, presidiet för Kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE). COMECE grundades 1980 och består av biskopar som delegerats av biskopskonferenserna för EU:s 27 medlemsländer.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)