Nya riktlinjer från WHO förväntas driva på abortlagar

25 augusti 2021

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar på en uppdatering av den tekniska och politiska vägledningen om "säker abort". En aktuell publikation tyder på att den planerade vägledningen kommer att öka trycket på länder att ta bort det rättsliga skyddet man har för ofödda barn och vårdpersonal som inte vill delta i aborter, varnar det amerikanska forskningsinstitutet Center for Family and Human Rights.

I en artikel som publicerats i BMJ Global Health (dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005120) presenteras en metod för att förknippa abortlagar och abortpolitik med hälsoresultat för att hjälpa beslutsfattare att "ta fram starkare riktlinjer för abort" och eventuellt andra lagområden.

Artikeln beställdes som en del av WHO:s process för att uppdatera vägledningen om "säker abort" från 2012, i vilken man, redan då, förespråkade implementeringen av "säkra" abortmetoder i utvecklingsländer, metoder som skulle vara oacceptabla i mer utvecklade länder. Denna trendi WHO:s förändring av vägledning när det gäller abort har blivit allt tydligare under de senaste åren. WHO förespråkar i dag såväl delegering av"abortvården" till hälso- och sjukvårdspersonal av lägre rang och abort som en "egenvårdsåtgärd", utan att vårdpersonal involveras överhuvudtaget.

Slutsatsen som kan dras är att WHO arbetar för att avskaffa juridiska och medicinska garantier kring abort. 2017 lanserade WHO en databas för rättsliga och politiska frågor om abort. Dess syfte är att "undanröja de hinder som kvinnor möter när de ska få tillgång till säkra aborttjänster". I artikeln i BMJ Global Health utgår man från data från databasen för att bevisa orsakssamband mellan lagar som främjar livet och negativa hälsoutfall till följd av "osäkra" aborter.

Abortvänliga forskare

När det gäller uppgifter om hälsoutfall tittar WHO ofta på arbete som utförs av abortvänliga forskningsgrupper som Guttmacher Institute och andra som uttryckligen förespråkar liberaliserade abortlagar.

Dokumentet fokuserar särskilt på lagar som föreskriver väntetider, medverkan av föräldrar eller makar, graviditetsgränser, kriminalisering, restriktioner för vårdgivare och samvetsfrihet för vårdgivare. Enligt författarna ger "WHO:s riktlinjer för närvarande inga rekommendationer som rör dessa rättsliga åtgärder, utan beskriver dem som regleringsmässiga och politiska hinder som kan påverka tillgången till säker abort i rätt tid".

Detta kan vara på väg att förändras. WHO:s uppdaterade riktlinjer för säker abort har ännu inte publicerats, men WHO har lovat att "tillhandahålla uppdaterade riktlinjer för säker abort", som ett av sina åtaganden vid det senaste Generation Equality Forum i Paris den 30 juni – 2 juli.

I juni publicerade organisationen She Decides, som grundades för att motsätta sig den tidigare amerikanske presidenten Donald Trumps pro-life utrikespolitik, (läs mer >>) ett öppet brev där man hävdar att "varje kvinna överallt har rätt till säker och laglig abort". Brevet fortsätter att "vi vill se att de kommande ändrade WHO-riktlinjerna om säker abort genomförs". Detta är ett starkt indicium för att riktlinjerna kommer att innebära ett mer aggressivt angrepp på de livsbefrämjande lagarna i länder runt om i världen.

Abort ingen mänsklig rättighet

Abort har aldrig accepterats som en mänsklig rättighet i något globalt avtal eller i något bindande globalt fördrag om mänskliga rättigheter. Vid den historiska internationella konferensen om befolkning och utveckling var den samstämmiga ståndpunkten att abortlagar enbart är något som länderna själva får bestämma över – en standard som fortfarande gäller efter 25 år av FN-debatter.

WHO rättfärdigar sin ståndpunkt genom icke-bindande yttranden från medlemmarna i organ för övervakning av fördrag och experter inom FN:s organ för mänskliga rättigheter. Dessa grupper och individer har länge kritiserats för att ha överskridit sina mandat när det gäller abortfrågan och andra sociala frågor, men lite har gjorts för att på ett meningsfullt sätt ställa dem till svars, skriver Center for Family and Human Rights.

Källa: C-Fam (c-fam.org)