Österrike tillåter assisterat självmord

10 november 2021

Regeringen i Österrike har enats om en ny lag om assisterat självmord. Redan nästa år skall allvarligt eller obotligt sjuka kunna få ett dödligt preparat från ett apotek för att själv avsluta sitt liv. Minderåriga är uttryckligen undantagna från detta.

I början av nästa år skall den nya lagen om assisterat självmord träda i kraft. Den reglerar hur assisterat självmord utförs och vilka krav som måste uppfyllas. Lagen har blivit nödvändig eftersom författningsdomstolen i december 2020 upphävde förbudet mot assisterat självmord i Österrike till slutet av 2021. Dödshjälp – att läkaren eller annan person ger det dödliga medlet – är dock fortfarande förbjudet.

Patienten, som är allvarligt eller obotligt sjuk, måste vara myndig och beslutskompetent. Minderåriga är därför uteslutna. Två läkare måste oberoende av varandra bekräfta att hon har förmåga att fatta beslut. Vid osäkerhet måste en psykiater eller psykolog avgöra fallet. En av läkarna måste ha palliativ kompetens. Läkarna måste påpeka möjligheten till psykoterapeutiska samtal och rådgivning om självmordsprevention.

Måste intas själv

I lagförslaget anges särskilt att ett förhandsdirektiv endast kan utfärdas av en person som "lider av en obotlig sjukdom som leder till döden". Eller "en allvarlig, permanent sjukdom med ihållande symtom (...), vars följder permanent försämrar personens livsstil". I båda fallen måste "sjukdomen medföra ett lidande som patienten inte kan avvärja på något annat sätt".

Vid godkännande kan patienten hämta ett dödligt preparat på ett apotek. Det kan vara patienten själv, men också en företrädare ifall patienten är sängliggande. Representanten måste dock uttryckligen anges i förhandsdirektivet.

Det exakta preparatet och den aktiva beståndsdelen kommer att fastställas av hälsoministern i ett separat dekret. För närvarande gäller natriumpentobarbital. Det är viktigt att patienten själv måste ta det dödliga medlet. Patienten får själv bestämma i vilken miljö – hemma eller på sjukhus – självmordet skall ske. Om patienten inte kan inta medlet själv, kan det också ges på annat sätt, t.ex. via sond. Även här måste dock patienten ta det sista steget och själv tillföra det. Om en läkare ger en injektion är det dödshjälp, vilket fortfarande är förbjudet.

"Inte tillräckligt långtgående"

Varken läkare eller apotekare är skyldiga att samarbeta vid assisterat självmord. Samtidigt som lagen träder i kraft inrättas en fond för att utvidga hospice- och palliativ vård.

Organisationen "Verein für selbstbestimmtes Sterben – Letzte Hilfe" (förening för självbestämt döende – sista hjälpen) välkomnar lagförslaget men är samtidigt kritisk till att det inte är tillräckligt långtgående: "Även om vi har en del gott att säga om den lösning som håller på att växa fram är det beklagligt att regeringen bara har reagerat på författningsdomstolens utslag från förra året och har försummat att i grunden ta itu med den sedan länge efterlängtade liberaliseringen av dödshjälplagstiftningen", heter det i ett skriftligt uttalande från organisationen.

Remissrundan pågår till den 12 november och sedan förväntas lagen träda i kraft den 1 januari 2022. Ett parlamentsbeslut förväntas i december.

Källor: Wiener Zeitung (www.wienerzeitung.at) och Die Zeit (www.zeit.de)