Uttalande från Respekt om genredigering

13 december 2021

Nya medicinska tekniker, som CRISPR/Cas9, kommer med löften om bot för svåra sjukdomar. Vem skulle inte vilja bli av med en svår sjukdom som t.ex. Huntingtons? Men är utvecklingen odelat positiv eller bör vi mana till försiktighet? Respekt klargör i ett uttalande katolska kyrkans syn på genomredigering.

Genomredigering, som t.ex. CRISPR/Cas9, ger oss verktyg för att på ett snabbt, billigt och relativt specifikt sätt påverka DNA i växter, djur och människor. Vad som tidigare tog många år och mycket resurser i anspråk har nu kunnat effektiviseras. Den effektiviteten innebär nya möjligheter, risker och utmaningar. Metoden kan ge upphov till kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som inte är lätt överblickbara och, kanske, delvis oönskade. Läs mer >> 

Tidigare i år publicerade EU-kommissionens grupp för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE) sina synpunkter på etiken inom genomredigering, EGE opinion on the ethics of genome editing. Respekt har med anledning av detta författat ett eget ställningstagande, i vilket man efterfrågar en noggrann etisk analys av tekniken.

Behov av global övervakning

Även om EGE:s rapport intar en förhoppningsfull och positiv inställning till den nya teknikens möjligheter, ifrågasätter den också om forskningen på embryon och den risk för skador som tekniken medför är etiskt godtagbar och proportionerlig i de få fall då det inte finns något alternativ. Läs mer >> 

Vid Respekts senaste rådsmöte antogs ett ställningstagande, författat av ledamöterna i Respekts råd, läkarna Carlo Fimiani och Jenny Lindberg. Respekt menar att den springande punkten med genomredigering är att centrala begrepp såsom hälsa, sjukdom, arttillhörighet, människans natur, människans roll i naturen samt djurens status kan komma att sättas i fråga.

EGE och Respekt är överens om behovet av global övervakning för genomredigering samt att det krävs en offentlig debatt inom ramen för ett välinformerat samhälle. Respekt framhäver även att etiska kommittéer måste ha specifik kompetens på området och efterfrågar ett forskningsregister när det gäller forskning på könsceller.

Katolska kyrkans syn

Katolska kyrkan har i grunden en positiv inställning till vetenskap i allmänhet och medicinsk forskning i synnerhet. Men anser också att forskningen måste hanteras ansvarsfullt och med respekt för människovärdet. Respekt betonar särskilt den kristna synen att även om Gud har satt människan till att utforska naturen är alla ingrepp i den mänskliga naturen rättfärdigade enbart i den utsträckning de bidrar till något gott.

Eftersom modern genteknik med CRISPR/Cas är i sin linda och osäkerheten för oväntade effekter är stor, är det viktigt att väga teknikens potentiella risker mot nyttan, så att man bara accepterar en proportionerlig risk i förhållande till målet.