Belgien: Dödhjälpslag författningsstridig, säger Högsta domstolen – inte tillräckligt tillåtande

31 oktober 2022

Belgiens övervakande dödshjälpskommission rapporterar att nästan 2 700 personer dog genom dödshjälp förra året. Det är en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Cirka ett dödsfall av 50 beror på dödshjälp – dödshjälp har blivit normaliserat.

På senare år har belgiska läkare insett att de kan få juridiska problem pga. dessa dödsfall. I ett uppmärksammat fall 2020 ställdes tre läkare inför rätta för att år 2010 ha ”förgiftat” 38-åriga Tine Nys. Hennes systrar förföljde läkarna genom domstolarna under tio år. Läkarna frikändes. Läs mer >> 

Nu har Belgiens författningsdomstol beslutat att skydda läkare från sådana klagomål.

Även om alla tre läkare i Tine Nys-fallet frikändes, erkände domstolen att det förelåg ”rimligt tvivel” om att läkaren som utförde dödshjälpen hade följt lagens villkor. I domslutet drog domstolen slutsatsen att artikel 3 i den nuvarande dödshjälpslagen innebär att brott mot de s.k. processuella villkoren vid dödshjälp är straffbara enligt samma normer som brott mot s.k. grundläggande villkor.

Detta, hävdade domstolen, är både intuitivt orimligt – eftersom det innebär att läkaren som bryter mot ett mindre förfarandekrav vid dödshjälp tekniskt sett skulle vara skyldig till mord – men det är också grundlagsstridigt, eftersom det strider mot principerna om jämlikhet och icke-diskriminering, som fastställs i artiklarna 10 och 11 i Belgiens grundlag.

Bristande rapportering

Högsta domstolen beslutade att lagen bör ändras för att läkare som ger dödshjälp på patientens begäran får ett bättre rättsskydd mot åtal.

Detta kan innebära vissa svårigheter för det belgiska parlamentet. En välkänd brist i landets system för dödshjälp är att en stor andel av fallen inte alls rapporteras till landets övervakande dödshjälpskommission (Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie). I en artikel i facktidskriften BMJ från 2010 uppskattades att det rörde sig om så mycket som hälften. När läkare ignorerar den obligatoriska rapporteringen blir det svårt för parlamentet att reglera verksamheten. Enligt en rapport från juristorganisationen ADF International har ”fall av dödshjälp rapporterats till kontrollkommissionen utan att kommissionen vid granskning av dokumenten funnit bevis för en skriftlig begäran” från patienten för dödshjälp.

Källor: BioEdge (bioedge.org) och The National Review (www.nationalreview.com)