Kvinnor särskilt utsatta vid legaliserat assisterat självmord, visar studie

08 juni 2022

Allt fler av världens länder har legaliserat eller är på väg att legalisera assisterat självmord. Den inledande debatten berör oftast överväganden om rättigheter, moral och etik. Ett huvudargument är i regel huruvida legaliseringen leder till en ökning eller minskning av antalet självmord. En aktuell studie pekar nu på att det ökar främst bland äldre kvinnor.

Respekt har tidigare rapporterat om en europeisk studie som pekar på att antalet självmord ökar i länder som tillåter läkarassisterat självmord. Läs mer >> Ytterligare en studie, som nyligen publicerades av brittiska Centre for Economic Policy Research, kommer till samma slutsats men de hävdar även att legaliseringen leder till särskilt negativa effekter för kvinnor.

Författarna skriver att legaliseringen ”inte bara minskar de praktiska hindren för att begå självmord, utan också samhälleliga tabun mot självmord”, vilket skulle leda till ”en ökning av självmordsfrekvensen totalt sett”.

De två ekonomiprofessorerna har granskat uppgifter från amerikanska delstater som legaliserat assisterat självmord från och med 2019 och tagit hänsyn till tidigare studier. De drar följande slutsats:

”Det finns starka bevis för att legalisering av assisterat självmord är förknippat med en betydande ökning av det totala antalet självmord. Ökningen visar sig vara störst för personer över 64 år och för kvinnor. För att ge en uppfattning om hur stor effekten är, tyder fallstudierna på att lagar om assisterat självmord ökar den totala självmordsfrekvensen med cirka 18 procent. För kvinnor är ökningen 40 procent.”

Sårbara människor

I jämförelse med vanliga självmord skriver de vidare att ”det finns svagare belägg för att assisterat självmord också är förknippat med en ökning av icke assisterade självmord. Effekten är mindre (ca sex procents ökning totalt sett, 13 procents ökning för kvinnor). Den är fortfarande statistiskt signifikant i huvudskattningarna men inte i alla robusthetskontroller, vilket innebär att vi har mindre förtroende för detta resultat. Vi finner dock inga belägg för att lagstiftning om assisterat självmord skulle vara förknippad med en minskning av vare sig det totala antalet självmord eller antalet självmord utan assistans”.

Studieförfattarna påpekar att den etiska grunden för dödshjälplagstiftningen är att ”främja rätten till självbestämmande och kroppslig autonomi. De som däremot motsätter sig assisterat självmord hävdar att sådana lagar kränker sårbara människors rättigheter, t.ex. äldre, funktionshindrade och döende personer, samt för dem som kan utsättas för otillbörlig press att välja att avsluta sitt liv i förtid. De empiriska beläggen för att lagstiftning om assisterat självmord ökar självmordsfrekvensen totalt sett löser inte principen om de underliggande etiska debatterna, men vi kan hoppas att de bidrar till att sätta in dessa debatter i något slags praktiskt sammanhang”, menar de två ekonomiprofessorerna från universitetet i Nottingham.

Källa: VoxEu (voxeu.org)