Tyskt ekumeniskt uttalande stöder assisterat självmord

06 april 2022

I ett ekumeniskt uttalande om lagförslagen om assisterat självmord beskriver katolska biskopar och ledande lutherska präster från Niedersachsen och Bremen hur ett etiskt ansvarsfullt agerande i frågan skulle kunna se ut. 

De förespråkar bl.a. en utvidgning av hospiceverksamhet och palliativ vård samt rådgivningscenter för personer som riskerar att begå självmord. De vill dock inte utesluta möjligheten att assisterat självmord i gräns- och nödsituationer också kan utföras inom vårdinrättningar med kyrklig huvudman.

Att hjälpa människor att begå självmord "får dock inte bli ett normalt förfarande" och "vare sig enskilda eller institutioner får åläggas att hjälpa människor att dö, gränsfall kan inte regleras i lag", menar de katolska och lutherska kyrkoledarna i Tysklands delstater Niedersachsen och Bremen i ett ekumeniskt uttalande den 15 mars.

Detta är första gången som kyrkoledare från Tysklands två största kyrkor publicerat ett gemensamt uttalande om dödshjälp.

Oförenligt

I de tolv punkterna påpekar biskoparna att vården av patienter som är fast beslutna att begå självmord är en särskild utmaning för kyrkliga vårdinrättningar. "Ett institutionellt erbjudande om assisterat döende är oförenligt med kyrkans självuppfattning. Det finns dock inget kategoriskt svar på om man i vissa nöd- eller gränssituationer kan tolerera assisterat självmord i kyrkliga institutioner. Förutom självuppfattningen hos dem som vill begå självmord måste man också ta hänsyn till att självmord och medverkan i det kan innebära en mängd olika påfrestningar för anhöriga och närstående men även dem som är yrkesmässigt involverade. Det behövs riktade stödtjänster för detta", heter det i uttalandet.

"Kyrkorna ser det som sin uppgift att bidra till att skapa sociala ramvillkor för ett lyckat liv och att stödja människor på ett kompetent och solidariskt sätt i alla livssituationer, hela vägen från livets början, genom sjukdom och kriser fram till döden", skriver de vidare.

Gränssituationer

Biskop Franz-Josef Bode, vice ordförande för den tyska katolska biskopskonferensen, är i egenskap av biskop i Osnabrück i Tysklands delstat Niedersachsen en av undertecknarna av det ekumeniska ställningstagandet. Han säger till tyska Tagespost att det faktum att gränssituationer inte kategoriskt utesluts "inte på något sätt ifrågasätter det grundläggande avståndstagandet från assisterat självmord".

Om en patient som är fullt medveten om att ett sjukhus avvisar assisterat självmord och som, trots alla ansträngningar att övertala patienten att inte begå självmord, beslutar sig för att genomföra det, "skall vi då avvisa patienten?" frågar biskop Bode. Detta är ett exempel på en sådan "gränssituation".

Förutom biskop Franz-Josef Bode undertecknades ställningstagandet av de katolska biskoparna Heiner Wilmer i Hildesheim och Wilfried Theising i Oldenburg tillsammans med fem lutherska präster.

Källor: Die Tagespost (www.die-tagespost.de), The Tablet (www.thetablet.co.uk) och Evangelische Medizin- und Bioethik (www.ev-medizinethik.de)