Gifta har lägre risk för demens och lever längre trots cancer, visar nya studier

14 mars 2023

Människor som är gifta lever ett friskare liv. Detta har visats i ett flertal studier. Forskare från Slovenien och Norge har nu konstaterat att makar till och med har en bättre prognos gällande allvarliga sjukdomar som cancer och demens. Familjeband stöder patienter i svåra tider, barn minskar demensrisken.

En forskningsgrupp från universitetet Primorska i Koper i Slovenien har tittat närmare på familjerelationernas roll i samband med cancer i en systemisk granskning med metaanalys (doi.org/ 10. 1002/cam4. 5003). De analyserade totalt 67 studier där gifta personer jämfördes med ogifta, singlar, frånskilda/separerade och änklingar. Resultatet är att gifta patienter överlever sin cancer längre än de olika grupperna av ogifta personer, både när det gäller total överlevnad och cancerspecifik överlevnad. Patienter med makar hade 34 procent högre total överlevnad.

Frånskilda och separerade män missgynnade

Den högsta kliniska betydelsen hittades när man jämförde cancerpatienter som var gifta eller änkor/änklingar. Gifta hade 45 procent högre total överlevnad och 34 procent högre cancerspecifik överlevnad än änkor/änklingar. Den könsspecifika analysen visade att frånskilda eller separerade män hade en lägre överlevnad. Jämfört med kvinnor var resultatet statistiskt signifikant, visar en studie från Norge. (doi.org/10.1177/08982643221131926)

Läkare har redan i tidigare studier visat att gifta människor lever längre och är friskare. De nära familjebanden gör det också lättare för patienterna att känna igen en sjukdom i ett tidigt skede, att orientera sig i vården och att inte helt tappa modet under långvariga behandlingar.

Långa äktenskap en skyddsfaktor för demens

Den norska studien visar vidare att personer som är oavbrutet gifta under många år mitt i livet har lägre risk att utveckla demens på äldre dagar. Forskarna undersökte olika typer av civilstånd hos människor under en 24-årsperiod – från 44 till 68 års ålder – i glesbygdsregionen Nord-Trøndelag, med 150 000 invånare. De undersökte om det fanns samband mellan civilstånd och klinisk demensdiagnos eller åldersrelaterad mild kognitiv nedsättning.

Den högsta förekomsten av demens konstaterades bland frånskilda och ensamstående personer.

Resultaten visar att den grupp som var kontinuerligt gifta under hela perioden hade den lägsta förekomsten av demens. Gruppen som var gifta i sitt första äktenskap hade det lägsta antalet diagnostiserade demensfall. Däremot hade gruppen som aldrig varit gifta en 73 procent högre förekomst av demenssjukdomar.

Barn minskar risken

Barn kan vara en viktig skyddsfaktor i samband med demens. I en undersökning kunde 60 procent av den ökade demensrisken för ogifta personer tillskrivas det faktum att de oftast var barnlösa. Vad som förklarade övriga 40 procent kunde studien inte fastställa:

– En teori är att gifta personer lever sundare och att detta förklarar skillnader i risk för olika sjukdomar. I den här undersökningen fann vi inga bevis för hälsoskillnader mellan gifta och ogifta personer som skulle kunna förklara skillnaden i demensrisk, förklarar Asta Håberg från S:t Olavs sjukhus, professor vid Norges universitet för vetenskap och teknik.

Singlar ofta ensamma på ålderns höst

Däremot visade sig mellanmänskliga band vara statistiskt signifikanta. En anledning till detta kan vara att gifta personer vanligtvis har fler sociala kontakter än ensamstående. Detta gäller särskilt om de har barn. Även på äldre dagar är de inte ensamma så länge båda parter lever, medan singlar ofta blir ensamma på äldre dagar.

Källa: IMABE (www.imabe.org)