Surrogatmoderskap drivs fram via EU-institutioner

09 januari 2023

I början av december antog EU-kommissionen ett förslag till förordning ”om behörighet, tillämplig lag, erkännande av beslut och godkännande av officiella handlingar i föräldraskapsfrågor och om inrättande av ett europeiskt intyg om föräldraskap”. Bakom denna invecklade formulering döljer sig en mekanism som är utformad för att underlätta ett rättsligt erkännande av surrogatmoderskap, som är förbjudet i de flesta europeiska länder, men som de facto skulle behöva erkännas av alla medlemsstater, uppmärksammar nyhetstjänsten The European Conservative.

Projektet är från 2019: Ursula von der Leyen lanserade det i början av sin mandatperiod. För Terry Reintke, ordförande för Europaparlamentets informella grupp (”intergroup”) för hbtq-frågor, är målet tydligt – att dra nytta av allmänt accepterade ingångar, som fri rörlighet, för att främja saken:

– Vi driver på för en lag, eller åtminstone ett automatiskt erkännande av juridiska dokument mellan medlemsstaterna. Vi kan använda den fria rörligheten som garanteras i fördragen för att föra saker och ting framåt. Det är vår utgångspunkt i denna fråga, säger Terry Reintke.

Kommissionen vill underlätta

Kommissionen har tagit upp detta argument och motiverar sitt förslag med att man vill värna både barnets intressen och den fria rörligheten. I dagsläget har ett barn som föds genom surrogatmoderskap utomlands ett giltigt födelsebevis, där den biologiska modern oftast anges. Problem brukar uppstå när födelseattesten skrivs om i de uppdragsgivande föräldrarnas hemland. De vill framstå som barnets verkliga ”föräldrar” – även om de inte har någon biologisk koppling till barnet. Kommissionen vill underlätta det rättsliga erkännandet av dessa barn för de uppdragsgivande paren i alla medlemsstater.

Skälet som anges gällande den fria rörligheten är felaktigt: genom ett beslut av den 14 december 2021 ålägger Europeiska unionens domstol redan EU:s medlemsstater att utfärda pass även om de vägrar att skriva om födelseattester som upprättats utomlands i samband med surrogatmoderskap. Det är därför för närvarande inte nödvändigt att manipulera det rättsliga förhållandet mellan förälder och barn för att garantera den fria rörligheten. The European Conservative vädrar misstanken att syftet snarare är att normalisera de uppdragsgivande paren som ”föräldrar” – oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella.

Suveränitet åsidosatt

Ännu en gång har EU-institutioner för avsikt att åsidosätta nationell lagstiftning i en mycket känslig fråga. Den är starkt känslomässigt laddad, vilket underlättar manipulation baserad på känslor. Ukraina spelar en viktig symbolisk roll: fram till kriget var Ukraina det främsta landet att erbjuda surrogatmoderskap. Kriget har lett till att landets myndigheter har blivit uppenbart eftertänksamma. Läs mer >> Enligt undersökningar som utförts av den franska organisationen La Manif Pour Tous är osäkerheten huruvida de uppdragsgivande paren kommer att bli officiellt erkända som föräldrar som avhåller många från surrogatmoderskap. Att underlätta erkännandet skulle därför vara ett incitament för surrogatverksamheten, som tjänar miljontals euro varje år.

Det förslag till förordning som antas av kommissionen är bara början på processen, eftersom det sedan måste granskas av EU-parlamentet och därefter av ministerrådet. Den etiska striden fördunklas av en institutionell fråga: enligt fördraget om EU:s funktionssätt är staterna suveräna i frågor som rör familjen, påpekar The European Conservative. Läs mer >> 

Källa: The European Conservative (europeanconservative.com)