Tyskland: Omröstningen om reformen av assisterat självmord misslyckad

28 augusti 2023

Den tyska förbundsdagens försök att lagreglera assisterat självmord misslyckades i två omröstningar i juli och assisterat självmord förblir oreglerat tills vidare. Kritik kom från jurister, läkare, apotekare och patientföreningar, som hade ifrågasatt lagförslagen. Däremot skall självmordsprevention stärkas genom lag.

Strax före omröstningen vann ett konstitutionellt klagomål mot förbundsdagens förhastade lagstiftningsarbete gehör, vilket också bidrog till kritiken mot de två lagförslagen.

Två parlamentariska grupper lade fram förslag relaterade till assisterat självmord, som behandlades i en fri omröstning. Det första utkastet som föreslog att assisterat självmord i grunden skall vara straffbart enligt lag (med undantag) gick inte igenom. Totalt 304 ledamöter röstade för, medan 363 röstade emot. Det andra förslaget, som syftade till att lagfästa rätten till självbestämmande över sin död, fick 287 röster för och 375 röster emot. Läs mer >> 

Det första lagförslaget skulle göra ”kommersiell assisterat självmord” endast tillåtet under stränga villkor. Förslaget går ut på att det inte skall vara olagligt om personen som vill begå självmord är ”myndig och kan förstå”, har undersökts minst två gånger av en specialist inom psykiatri och psykoterapi och har genomgått minst ett rådgivningssamtal.

Förebygga självmord

Enligt det andra förslaget skulle assisterat självmord inte vara straffbart. Båda förslagen har det gemensamma syftet att skapa en rättslig ram för att ge dem som vill begå självmord tillgång till de dödliga läkemedel som de behöver. Dessutom föreslog de två grupperna att utöka det förebyggande arbetet mot självmord, bland annat med en landsomfattande stödtelefon för personer med självmordstankar och deras anhöriga.

Många experter hade i förväg bedömt lagförslagen som onödiga och meningslösa. Från medicinskt håll kom farhågor om att politikerna inte tillräckligt hade beaktat målgruppen för en sådan lag, särskilt psykiskt sjuka, mycket gamla människor som lever ensamma och unga människor i livskriser. Den tillhörande rådgivningen, om den skall vara obegränsad, bör inte heller erbjudas av institutioner som utför assisterat självmord. Jurister menar att endast om det på ett tillförlitligt sätt går att fastställa att beslutet verkligen är helt självvalt får assisterat självmord tillåtas.

I den tredje debatten pekade flera talare på risken att en sådan lag skulle kunna främja självmord eftersom ett socialt tryck byggs upp om självmord. Talarna hänvisade till erfarenheter från Schweiz och Kanada. Läs mer >> Schweiz, där assisterade självmord har varit möjliga i 20 år, fördubblas antalet vart femte år. Läs mer >> 

Efter de två omröstningarna vann en motion om en lag om självmordsprevention en stor majoritet i förbundsdagen. I den uppmanas regeringen att lägga fram en strategi för det förebyggande arbetet mot självmord under det kommande året.

Källor: IMABE (www.imabe.org), Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Deutsche Welle (www.dw.com)