WHO Europa satsar på förbättrad vård till personer med funktionsnedsättning

10 januari 2023

WHO Europa har antagit ett nytt ramverk för att säkra jämlik vård till personer med funktionsnedsättning. Ramverket antogs enhälligt i september.

Det finns cirka 135 miljoner personer med funktionsnedsättning i WHO:s Europaregion. För att få vården mer jämlik för denna grupp har WHO Europa och dess medlemsstater i nära samarbete med funktionsnedsattas organisationer utarbetat WHO:s europeiska handlingsram. Målet är att uppnå högsta möjliga hälsostandard för personer med funktionsnedsättning 2022–2030. Ramverket, med tillhörande resolution, antogs av samtliga 53 medlemsstater.

Ramverket är anpassat till de centrala prioriteringarna i WHO:s europeiska arbetsprogram 2020–2025, dvs. att uppnå allmän hälsovård, skydda mot hälsokriser och främja hälsa och välbefinnande. Det består av fyra mål, 13 delmål och 20 indikatorer som fungerar som mått på framgång och som drivkraft för politiska åtgärder samt en färdplan för medlemsstaterna mot en hälsosektor som inkluderar funktionsnedsatta.

Inkludering

Ramverket förväntas ha en betydande inverkan på hälsan och välbefinnandet för alla i regionen, särskilt för personer med funktionsnedsättning, eftersom det kommer att främja inkluderande vårdsystem i hela regionen. Inkluderande hälsosektorer kommer att bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling, skydda mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och främja deras hälsa.

Resolutionen och ramverket antogs vid det 72:a regionkommitténs möte den 13 september 2022. Artikelförfattarna i facktidskriften The Lancet (doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100555) konstaterar att det krävs en vårdsektor som tar hänsyn till alla funktionsnedsatta. Hälsovårdssystemen måste stärkas och medlemsstaterna bör uppfylla sina löften om att ”inte lämna någon i sticket”. I slutändan handlar det om att skydda de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och att främja deras hälsa och välbefinnande.

Källa: The Lancet (www.thelancet.com)