Samaritanus bonus

Brevet Samaritanus bonus publicerades 2020 av Kongregationen för trosläran.

Brevet är nu översatt till svenska.

Troskongregationens brev om dödshjälp, Samaritanus bonus, den Gode Samarien återupprepar fördömandet av alla former av dödshjälp och assisterat självmord och förespråkar stöd till familjer och vårdpersonal.

Brevet tar fasta på det goda i den moderna sjukvårdens framsteg, och ser i den möjligheter att underlätta varje människas goda liv och värdighet. Även riskerna att vård av sjuka och döende reduceras till teknik tas upp, det som i det palliativa förhållningssättet benämns den medicinska aspekten. De andra delarna av vården, både i akutsjukvård, vård av kroniskt sjuka och vård i livets slut, får inte bli mindre viktiga.

Brevet belyser de pastorala aspekterna av lidande, sjukdom och död. Faktorer som hindrar oss att se varje människas inneboende värde, även i livets slut, tas upp. Att önska någon ”en värdig död” kan lura oss att enbart se till yttre faktorer som välmående och möjlighet att njuta av livet, och glömma existensens djupa andliga värden.

Samaritanus bonus inbjuder till reflektion över frågor kring liv och död, sjukdom och hälsa. Det ges djupgående motiveringar till varför katolska kyrkan tydligt tar avstånd från dödshjälp och assisterat självmord. Det finns nu översatt till svenska och utgör del 7 i Respekts skriftserie. Skriften sprids endast i pdf-format och finns ej i tryckt form (klicka på länken till höger).